NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Ponuka na rehabilitačný program v NRC Kováčová

Nadácia Orange prichádza s ponukou získania príspevku na rehabilitačný program v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.

Podmienky získania príspevku na rehabilitačný program
v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová

 

Ciele programu

V oblasti sociálnej inklúzie poskytuje Nadácia Orange pomoc jednotlivcom s ťažkým zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých. Touto pomocou chce prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, ktorý často oslabuje aj ich ekonomické zázemie. Nadácia Orange uzavrela partnerskú spoluprácu s  rehabilitačným zariadením v Kováčovej a na rehabilitačné programy vyčlenila v rámci zariadenia v Kováčovej celkovú sumu 6 000 €.

 

Partnerské rehabilitačné zariadenie

Národné rehabilitačné centrum Kováčová – Národné rehabilitačné centrum (NRC) Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme.

Zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu.

NRC a ŠLÚ Marína sú odborné kúpeľné zariadenia, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť pre pohybovo postihnutých pacientov s detskou mozgovou obrnou, skoliózami, po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom aparáte. Zároveň zabezpečujú nákup kompenzačných a zdravotných pomôcok, ktoré sú odporúčané individuálnym žiadateľom. Viac na http://www.nrckovacova.sk/.

Komu sú príspevky na pobyt a zdravotné/kompenzačné pomôcky v Národom rehabilitačnom centre určené:

  • Fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vážnymi zdravotnými problémami, obzvlášť pre osoby trpiace po úrazovými stavmi, ktorí už absolvovali rehabilitáciu v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.

Žiadateľ – fyzická osoba vyplní kontaktný formulár, na základe ktorého bude jeho žiadosť posúdená. Podmienkou predloženia žiadosti je vyplnený formulár. Rehabilitačné programy ako aj nákup zdravotných a kompenzačných pomôcok bude možné realizovať od polovice septembra do konca novembra 2015.

 

Použitie finančných prostriedkov:

  • Zdravotné/kompenzačné pomôcky – o príspevok na tento účel sa môžu uchádzať žiadatelia, ktorí už niekedy absolvovali rehabilitačnú liečbu v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová.
  • Rehabilitačné pobyty – príspevok je určený na pokrytie nákladov na rehabilitačné pobyty v NRC Kováčová, ktoré sú nad rámec služieb preplatených zdravotnou poisťovňou. Ide napr. o predĺženie rehabilitačného pobytu. O príspevok na tento účel sa môžu uchádzať len žiadatelia, ktorí absolvovali rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová za posledných 5 rokov.

Finančné podmienky

  • Maximálny finančný príspevok na jedného žiadateľa je 1 000 €. Celkovo prerozdelíme 6 000 €.

Ako postupovať

  • Vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete na www.nadaciaorange.sk v sekcií Fond pre sociálne slabých a chorých.
  • Podpísaný vyplnený formulár je nutné naskenovať a poslať emailom na adresu reznickova@spv.sk alebo poštou na adresu Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
  • Vaša žiadosť bude zaevidovaná a posúdená výberovou komisiou. Výberová komisia bude pozostávať zo zástupcov Národného rehabilitačného centra Kováčová a zo zástupcov Centra pre filantropiu, n.o. administrujúceho Fond pre sociálne slabých a chorých Nadácie Orange.
  • Všetky predložené žiadosti o príspevok budú výberovou komisiou posudzované individuálne so zohľadnením všetkých aspektov. Pri posudzovaní sa bude prihliadať aj na sociálnu situáciu žiadateľa.
  • Rehabilitačné zariadenie pripraví pre Nadáciu Orange záverečnú obsahovú a finančnú správu, kde zhodnotí a vyúčtuje všetky podporené a realizované rehabilitačné programy za jednotlivých žiadateľov.
  • V rámci fondu nie je možné žiadať podporu na preplatenie pobytov, ktoré sa už uskutočnili. V jednom roku môže žiadateľ  získať podporu len jedenkrát.


Časový harmonogram programu

Otvorenie programu: 3. august 2015

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. august 2015

Zverejnenie výsledkov: prvá polovica septembra 2015

Čerpanie finančného príspevku: polovica septembra – koniec novembra

 

 

Podpísané a vyplnené žiadosti posielajte naskenované mailom na reznickova@spv.sk alebo poštou na adresu Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

Nadácia Orange 3Nadácia Orange 4