NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Oznamovacia povinnosť osobného asistenta voči zdravotnej poisťovni do 31.5.2015

Osobní asistenti, ktorí mali v roku 2014 príjmy z osobnej asistencie a ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie majú do 31.05. 2015 povinnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni tieto príjmy. Slúži k tomu tlačivo „Oznámenie o výške príjmu za rok 2014“. Ak osobní asistenti, ktorí majú oznamovaciu povinnosť nepredložia príslušnej zdravotnej poisťovni do 31.5.2015 toto oznámenie, zdravotná poisťovňa mu vyrubí nedoplatok verejného zdravotného poistenia.